Regulamin korzystania z serwisu markethype.eu i świadczenia e-usługi TABLO

Regulamin korzystania z serwisu markethype.eu i świadczenia e-usługi „TABLO”.

 

I DEFINICJE

 1.  W  treści niniejszego Regulaminu użytym wyrażeniom nadano następujące znaczenie:
  • E-usługa – usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem programu komputerowego pod nazwą Tablo pozwalającego na tworzenie raportów analiz rynkowych. Program umożliwia również przeglądania danych, generowanie indeksu atrakcyjności inwestycyjnej branż, wizualizację danych i tworzenie własnych wskaźników.
  • Serwis – serwis internetowy zawierający artykuły o badaniach rynku i konsumentów, dostępny pod adresem www.markethype.eu, prowadzony przez Usługodawcę.
  • Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość korzystania z E-usługi.
  • Usługodawca – firma MCC Grupa Sp. z o.o. posiadająca siedzibę w Warszawie przy ul. Puławskiej 28/32, wpisana do odpowiednich ewidencji pod numerami KRS: 0000398729, REGON: 145842650, NIP: 5213618790.
  • Strony – Usługobiorca i Usługodawca
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca z usług Serwisu internetowego
  • Rejestracja – podanie przez Usługobiorcę wymaganych danych i złożenie oświadczenia skutkujące zawarciem Umowy i założeniem Konta.
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Usługodawcą i Usługobiorcą, przedmiotem której jest E-usługa. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
  • Subskrypcja – model świadczenia E-usługi obejmujący model płatny oraz bezpłatny, zgodny z aktualnym na dzień wyboru cennikiem zaprezentowanym w module „Subskrypcje” E-usługi.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia i korzystania z Serwisu i E-usługi.
  • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Usługobiorcy i Usługodawcy podmiot (DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513) świadczący usługi płatnicze dla E-usługi.

II ZAGADNIENIA WSTĘPN

 1. MCC Grupa Sp. z o.o. jest właścicielem i prowadzi Serwis internetowy markethype.eu oraz E-usługę Tablo stworzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
 2. MCC Grupa Sp. z o.o. jest spółką posiadającą siedzibę w Warszawie przy ul. Puławskiej 28/32, wpisaną do odpowiednich ewidencji pod numerami KRS: 0000398729, REGON: 145842650, NIP: 5213618790.
 3. Korzystanie z Serwisu i E-usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zapytania, uwagi, sugestie i informacje mogą być kierowane do Usługodawcy na adres e-mail: tablo@mccg.pl
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie ma związku z korzystaniem z E-usługi.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na łamach Serwisu oraz E-usługi materiałów reklamowych i marketingowych autorstwa Usługodawcy, jak i innych podmiotów, na których publikację wyraził zgodę Usługodawca.
 7. Zakazuje się zamieszczania w Serwisie oraz E-usłudze treści bezprawnych, w tym m.in. mogących obrażać uczucia religijne, treści pornograficzne, nawołujące do nienawiści na tle rasowym i etnicznym, naruszające prawa innych osób itd.
 8. W przypadku zamieszczenia w Serwisie lub E-usłudze treści o charakterze bezprawnym Usługodawca zablokuje dostęp do nich. Ponadto każdy Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o pojawieniu się treści o charakterze bezprawnym w Serwisie lub E-usłudze drogą mailową, na adres: tablo@mccg.pl

 

III WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Korzystanie z Serwisu i E-usługi wymaga posiadania przez Użytkownika i Usługobiorcę urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Rekomendowane jest korzystanie z przeglądarek internetowych typu Google Chrome 10 i nowsze, Mozilla Firefox 4 i nowsze, Internet Explorer 9 i nowsze.
 2. W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności E-usługi, a w szczególności możliwości eksportowania raportów do plików zewnętrznych oraz importowania danych do bazy danych E-usługi konieczne jest posiadanie aktualnej wersji pakietu Microsoft Office dla programów Word i Excel lub ich darmowego odpowiednika, obsługującego Open XML File Formats (np. z pakietu OpenOffice).
 3. W celu prawidłowego działania E-usługi wymagany jest system operacyjny Microsoft Windows z zainstalowanym pakietem Net Framework 4.5 (obecny w większości nowszych systemów Windows)
 4. Ponadto w trakcie korzystania z E-usługi wymagane jest aktywne połączenie z siecią publiczną – system działa w trybie ciągłego połączenia z centralna bazą danych.

 

IV  ZAKRES USŁUG

 

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia nieodpłatnie autorskie artykuły, opracowane przez zespół Usługodawcy na podstawie badań własnych lub ogólnodostępnych materiałów.
 2. Zamieszczone w Serwisie artykuły są wyłącznie informacyjne. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w artykułach.
 3. W ramach E-usługi Usługobiorca może m.in.: przeglądać dane i wskaźniki zamieszczone przez Usługodawcę oraz dodawać własne, przeprowadzać analizy w kontekście czasu, rodzaju wskaźników i branż, tworzyć i eksportować raporty na podstawie przygotowanych analiz, a także korzystać z opcji wymiany danych pomiędzy Usługobiorcami na temat sytuacji w branży.
 4. W okresie obowiązywania Umowy, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy konsultacje w zakresie korzystania z Serwisu i E-usługi. Konsultacje dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy: tablo@mccg.pl. Usługodawca w ramach konsultacji udzielać będzie odpowiedzi tak szybko jak to możliwe, starając się aby okres oczekiwania wynosił od 1 do 48 godzin w zależności od rodzaju zapytania i złożoności problemu.

 

V SUBSKRYPCJE, REJESTRACJA

 

 1. Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. W przypadku Usługobiorców i Użytkowników nie będących osobami fizycznymi, z chwilą Rejestracji osoba jej dokonująca oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji podmiotu gospodarczego, w imieniu którego akceptuje ona Regulamin.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich oraz aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej ich zmianie w polach „Dane subskrybenta”.
 4. Usługodawca nie weryfikuje tożsamości Usługobiorców podczas Rejestracji. Jedynie w uzasadnionych wątpliwościach co do prawdziwości deklarowanych danych Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Subskrybentowi możliwości korzystania z E-usługi do czasu uprawdopodobnienia przez Subskrybenta, iż podał on prawdziwe dane.
 5. Chcąc korzystać z E-usługi należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję dostępną pod adresem markethype.eu/Tablo na swoim urządzeniu oraz dokonać Rejestracji.
 6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z E-usługi w pełnym zakresie jest:
  • Zainstalowanie najnowszej wersji dostępnej pod adresem markethype.eu/Tablo na swoim urządzeniu
  • Rejestracja, której należy dokonać po zainstalowaniu E-usługi na swoim urządzeniu, poprzez wypełnienie danych Subskrybenta, w zakładce: Subskrybent i ich zapisanie
  • Dokonanie opłaty zgodnie z wybraną subskrypcją, chyba że Usługodawca udostępni darmowy okres próbny, o czym poinformuje poprzez dodanie darmowej subskrypcji w zakładce Subskrybent, dostępnej w E-usłudze, wraz z określeniem czasu jej trwania.
  • Spełnienie kryteriów technicznych opisanych w pkt. III
  • W celu Rejestracji konieczne jest posiadanie aktualnego konta poczty elektronicznej.
 7. Jedyną możliwą formą płatności za Subskrypcję jest odpłatność za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność, poprzez wybór opcji „opłać” w module Subskrybent E-usługi,
 8. Usługobiorca za pośrednictwem cennika zamieszczonego w module Subskrybent E-usługi najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia otrzymuje informację od Usługodawcy na temat czasu trwania subskrypcji i ceny, rabatów i ilości raportów do wykorzystania w ramach danej subskrypcji oraz wskaże dostępne metody płatności.
 9. W przypadku gdy Usługobiorca zrezygnuje z Subskrypcji przed zakończeniem trwania okresu obowiązywania wykupionej Subskrypcji lub w przypadku niewykorzystania całej puli raportów dostępnych w ramach Subskrypcji pozostała kwota nie podlega zwrotowi i zostaje zaliczona na poczet kosztów poniesionych przez Usługodawcę, w związku z zawarciem i realizowaniem przedmiotowej Umowy.

 

VI ZASADY WSPÓŁPRACY USŁUGODAWCY I SUBSKRYBENTA

 

 1. Korzystanie z E-usługi jest płatne, za wyjątkiem Subskrypcji próbnej, bezpłatnej, oferowanej w celu zapoznania się z E-usługą.
 2. Cennik E-usługi dostępny jest w module Subskrybent E-usługi oraz w siedzibie Usługodawcy
 3. Usługodawca oferuje bezpłatną Subskrypcję Usługobiorcy jednorazowo, na czas i warunkach określonych w cenniku zamieszczony w module Subskrybent E-usługi.
 4. Udostępnienie Usługobiorcy Subskrypcji bezpłatnej nie zobowiązuje Usługobiorcy do zakupu Subskrypcji w przyszłości.
 5. Na prośbę Subskrybenta Usługodawca może wydłużyć czas trwania bezpłatnej Subskrypcji.
 6. Zmiana cennika nie implikuje zmiany Regulaminu.
 7. Opłata za Subskrypcję pobierana jest z góry.
 8. Za dzień zapłaty uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 9. Faktura VAT za zakupione Subskrypcje przesyłana jest w ciągu 24 godzin na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany przy Rejestracji.
 10. Wysokość opłat za Subskrypcję nie jest w żaden sposób związana ze stopniem wykorzystania E-usługi i jej funkcjonalności.
 11. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia E-usługi zgodnie z wybraną Subskrypcją nie później niż 24 godziny po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługobiorcy.
 12. Usługodawca może okresowo zaprzestać świadczenie E-usługi z powodu prac związanych z konserwacją E-usługi informując o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mailowy podany podczas Rejestracji oraz wyświetli komunikat w aplikacji.

 

VII ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, Urządzeniu, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik i Subskrybent, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu lub E-usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu i E-Usługi przez Użytkownika i Subskrybenta, w szczególności w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika i Subskrybentów w Serwisie w komentarzach. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników i Subskrybentów praw osób trzecich.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane zamieszczone przez Usługobiorców w E-usłudze w ankiecie umożlwiającej wymianę między Usługobiorcami, w szczególności jeśli są to dane nieprawdziwe.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych za pośrednictwem E-usługi funkcjonalności, jak również zakończenia współpracy z określonymi Usługobiorcami ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym ze względów ochrony prywatności danych, lub innych prawnych względów. W takim wypadku Usługobiorcy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przy Rejestracji, a jeśli będzie to możliwe, powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia E-usługi i działania Serwisu z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej
 7. Postanowienia w zakresie odpowiedzialności nie naruszają przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.
 8. Z faktu, że Serwis i E-usługa mobilna mogą być łączone poprzez odesłania internetowe lub podanie źródła z serwisami internetowymi/mobilnymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

 

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Użytkownik dokonując Rejestracji wyraża zgodę na sposób, w jaki Usługodawca może postępować z przekazanymi danymi. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza okolicznościami wskazanymi w niniejszym regulaminie może następować jedynie w sposób i na warunkach określonych w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dane osobowe Usługobiorców, dokonujących płatności za Subskrypcję są przekazywane spółce DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez przelewy24.pl
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym
 6. Usługodawca może stosować pliki „cookies”. Zbierane informacje przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 

 1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres: tablo@mccg.pl).
 3. Konsument odstępujący od Umowy zobowiązany jest do zapłaty za usługę wykonaną przez Usługodawcę.
 4. W przypadku gdy Usługodawca zakończył świadczenie E-usługi (tj. zakończony została Subskrypcja) przed otrzymaniem oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, która przewidywała płatność Usługodawca zwraca Usługobiorcy otrzymane płatności tytułem zapłaty za Subskrypcje nierozpoczęte, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Usługobiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy w zakresie zakupionych subskrypcji.
 6. W przypadku gdy odstąpienie od Umowy nastąpi po rozpoczęciu trwania płatnej Subskrypcji, Usługodawca pobierze płatność proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której został poinformowany o odstąpieniu od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Usługobiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot następuje według stawek obowiązujących w dacie zakupu danych Subskrypcji.
 8. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące e-Usługi telefonicznie: 22 295 12 12, poprzez pocztę elektroniczną: tablo@mccg.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Puławska 28/32, 02-512 Warszawa. Należy wskazać dane kontaktowe Usługobiorcy i powód reklamacji.
 9. Reklamacje nie mogą dotyczyć okoliczności niezależnych od Usługodawcy, w tym problemów technicznych i ograniczeń technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, urządzeniu, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej.
 10. Usługodawca w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji udzieli odpowiedzi oraz poinformuje o uznaniu bądź nie reklamacji wraz z uzasadnieniem i innymi wymaganymi szczegółami lub też gdy zajdzie taka potrzeba poinformuje o konieczności wyjaśnienia sprawy z zewnętrzną jednostką, niezależną od Usługobiorcy. Usługobiorca dołoży wszelkich starań aby sprawę wyjaśnić jak najszybciej.

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z poszczególnymi Usługobiorcami innych warunków korzystania z E-usługi i Serwisu na podstawie odrębnej umowy. Wówczas postanowienia w Regulaminie stosuje się wyłącznie w braku odmiennych postanowień umowy.
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem markethype.eu/regulamin oraz w siedzibie Usługodawcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go pod adresem: markethype.eu/regulamin.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie, w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą z Usługobiorcą nie będącym konsumentem, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z 14 dniowym okresem wypowiedzenia.
 7. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą z Usługobiorcą konsumentem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów dotyczących Usługodawcy (zmiana prawa, likwidacja) lub naruszenia przez Usługobiorcę warunków korzystania z E-usługi lub Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Usługobiorcą rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.